projectes . projectes

FOMENT D'INDÚSTRIES CULTURALS I CREATIVES (FOMECC ÀFRICA)

El Programa ''Foment d'Indústries Culturals i Creatives - FOMECC'' està concebut com un model operatiu en què s'entén la producció cultural, donat el seu potencial per crear riquesa i ocupació, com a instrument per al desenvolupament. El seu objectiu és reforçar el paper dels artistes, creadors i agents culturals mitjançant una sèrie d'activitats, incloent la sensibilització de la societat civil en la gestió cultural i les indústries culturals i creatives, la formació i l'assessorament especialitzat en l'organització de conferències i seminaris. Proporciona els mitjans per garantir que els projectes d'emprenedors culturals no només siguin rendibles i sostenibles, sinó també fonts de desenvolupament i productivitat que, en última instància, beneficiïn les comunitats en les que s'estableixen. FOMECC es basa en dos principis fonamentals: el reconeixement explícit que la cultura ofereix un incentiu per al desenvolupament social i econòmic, tant de les comunitats com dels països, i el potencial de les indústries culturals i creatives per fomentar la diversitat cultural. Amb el suport de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID), Interarts ha dut a terme diferents projectes, sempre en col·laboració amb els agents locals, en el marc del seu Programa FOMECC (www.fomecc.org).

En el context del Programa FOMECC Àfrica, es va dur a terme una anàlisi del sector cultural en diferents països de l'Àfrica Occidental (Mali, Cap Verd, Níger, Mauritània, etc.). El primer pas d'aquest procés va ser obtenir informació general sobre els aproximadament 17 països per després centrar-se en 8-10, els més adequats per a la implementació d'accions de desenvolupament orientades al sector cultural. Dos experts van visitar els països seleccionats i, a través d'entrevistes i tallers, van reforçar la xarxa de contactes i acords formalitzats amb potencials socis locals.

Cada projecte FOMECC té un web per garantir la difusió contínua dels serveis oferts i els resultats obtinguts: www.fomeccsenegal.org (FOMECC Senegal).

Tipus de serveis prestats:
- Organització de seminaris i conferències
- Posada en marxa de la incubadora
- Coordinació tècnica i administrativa del projecte
- Relacions institucionals (polítiques, sector bancari, cambres de comerç)
- Cursos de formació
- Assessorament per al sector cultural i creatiu
- Disseny de web
- Promoció de les xarxes internacionals al sector cultural
- Creació dels gremis del sector cultural
- Ampli anàlisi del sector cultural
- Recerca documental i experiència per al projecte
- Àmplia investigació sobre polítiques, programes, bones pràctiques i disposicions legals
- Organització de reunions d'experts i tallers
- Redacció, edició i elaboració de conclusions
- Elaboració de 7 informes

data d'inici

1 Gener 2008

data final

30 Desembre 2013

objectius

Promoure, mitjançant el foment i l'enfortiment de les indústries culturals i creatives, el desenvolupament social i econòmic de les arts i el sector cultural.
Proporcionar les oportunitats per establir contactes professionals, contactes comercials i aliances productives per a emprenedors culturals i creatius.
Augmentar el nombre de projectes empresarials que es desenvolupen en empreses culturals i/o creatives.
Enfortir les capacitats professionals del sector creatiu i cultural.
Sistematitzar la informació i millorar els coneixements sobre l'estructura i característiques del sector empresarial cultural i creatiu.
Millorar la qualitat de vida dels empresaris culturals, i, com a conseqüència, de les seves famílies i entorns.
Dur a terme una àmplia anàlisi de la situació del sector creatiu i cultural dels països de l'Àfrica occidental, que serveixi com a plataforma per preparar les accions que es centrin en la millora de la vida i el treball dels operadors culturals de la zona.
Crear una xarxa de contactes permanent per tal de dur a terme més accions per promoure les indústries creatives i culturals per tal que, amb el temps, els emprenedors creatius i culturals dels diferents països membres de la xarxa puguin intercanviar experiències i projectes i siguin capaços d'alimentar una mercat cultural capaç de generar llocs de treball, ingressos i desenvolupament social.

resultats

Artistes, creadors, empresaris i treballadors culturals municipals amb més capacitats i professionalització, generant un impacte en la qualitat de l'oferta cultural en benefici de la comunitat local.
Enfortiment de la xarxa de contactes i l'intercanvi entre creadors i agents culturals.
Millora de les competències culturals i creatives amb la finalitat de donar suport al desenvolupament humà i social.
Creació i posada en marxa de nous projectes i idees de negoci.
Informes monogràfics sobre 8-10 països seleccionats.
Una xarxa de contactes dins del sector creatiu, cultural i administratiu de l'Àfrica Occidental.

àrees d'activitat

Cooperació cultural.

localització geogràfica

 Àfrica