projectes . projectes

ACCÉS A LA CULTURA - ANÀLISI DE POLÍTIQUES

La finalitat del projecte ''Accés a la cultura - Anàlisi de polítiques'' és contribuir al desenvolupament del Programa Cultura de la UE, mitjançant l'anàlisi i comparació de la implementació de les polítiques d'accés a la cultura en diferents països. Coordinat per EDUCULT (Àustria), hi participen també Interarts (Espanya); Nordic Centre for Heritage Learning and Creativity AB (Suècia); Telemark Research Institute (Noruega); Cultural Policy and Management Research Centre, Istanbul Bilgi University (Turquia) i IRMO - Zagreb's Institute for Development and International Relations (Croàcia). Aquestes organitzacions són les responsables de dur a terme una recerca a partir d'unes preguntes clau: quin és el significat d'accés a la cultura?, com i per què difereixen les definicions i instruments d'accés a la cultura entre diferents països (en termes d'enfocament / contingut i grups destinataris)?, com s'interrelacionen les implementacions nacionals i la definició de les polítiques culturals a escala europea?, com avaluar els avenços en l'accés a la cultura? Sobre la base d'aquestes investigacions, el projecte estableix indicadors per a l'intercanvi i desenvolupament de les polítiques d'accés a la cultura a nivell europeu i nacional. Així mateix, ''Accés a la cultura - anàlisi de polítiques'' facilita un procés obert i convida els actors implicats nacionals a les reunions i a implementar la discussió entre el context nacional i europeu de polítiques d'accés a la cultura per mitjà de taules rodones. Tot això s'acompanya amb un conjunt d'indicadors i punts de referència que es poden utilitzar en la recerca política cultural comparativa i serviran per donar suport als governs en l'elaboració de les seves polítiques d'accés a la cultura.

El març de 2015, els socis del projecte celebren la seva reunió final a Viena, Àustria. En la trobada es posen en comú les investigacions realitzades individualment per cada membre i s'exposen les directrius a seguir per a l'elaboració del document final amb les conclusions i recomanacions destinades a les administracions i agents europeus amb responsabilitats sobre l'elaboració de polítiques que fomentin l'accés a la cultura. Aquest informe final està disponible a ''enllaços relacionats''.

data d'inici

1 Maig 2013

data final

30 Abril 2015

objectius

Millorar la recerca i anàlisi de polítiques sobre accés a la cultura.
Millorar la formulació de polítiques i fomentar l'intercanvi europeu.

resultats

Conjunt d'indicadors que reflecteixen l'accés a la cultura als nivells europeu i nacional.

Avaluació comparativa dels països socis.

Conclusions i recomanacions per a la política de la UE sobre l'accés a la cultura derivada de les diferències nacionals, incloent el context del programa Europa Creativa, el programa de treball del Consell de Ministres i altres activitats de l'Agenda Europea per a la Cultura.

Xarxa d'actors nacionals i europeus per a l'intercanvi, la discussió i l'aprenentatge de les bones pràctiques i l'ús de les xarxes existents: Compendium on Cultural Policies and Trends in Europe, NEMO, Culture Watch Europe i Culture Action Europe.

àrees d'activitat

Recerca aplicada.

localització geogràfica

 Europa