projectes . projectes

FACTORS CULTURALS EN LA PREVENCIÓ DEL VIH ENJOVES I DONES INDÍGENES DE L’EQUADOR. SSR. EQUADOR II

El gener de 2008 s’endegava a l’Equador la primera fase d’aquest projecte que té per l’objectiu reduir la incidència del VIH i les malalties de transmissió sexual entre les poblacions indígenes de l’Equador aplicant un enfocament cultural, de manera que aquestes comunitats puguin desenvolupar les eines culturals que els facilitin l’accés a la informació sobre aquests temes. Amb l’execució de la primera fase es van fer evidents les actituds i factors culturals relacionats amb l’epidèmia del VIH en les comunitats indígenes i es van poder identificar les necessitats de capacitació i informació dels grups més vulnerables: les dones i els joves indígenes. Aquesta segona fase, doncs, se centra a treballar en aquests punts detectats. Així mateix, el projecte compta ara amb un vessant de capacitació als professionals dels àmbits de cooperació, desenvolupament, gènere i cultura a Espanya, per tal que puguin incloure aquesta perspectiva cultural dins les seves iniciatives de desenvolupament amb col·lectius vulnerables. Interarts i Family Care International-Equador treballen conjuntament en aquest projecte, amb la implicació de diverses organitzacions indígenes –com ECUARUNARI i l’Asociación de Mujeres de Nacionalidad Kichwa de Sucumbios AMNKISE- i el suport de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID).

Durant el primer semestre del projecte s’implementa el Recorregut Participatiu, una metodologia educativa, informativa i interactiva que té com a objectiu millorar l'aprenentatge sobre la prevenció del VIH/Sida i la promoció del respecte per la salut sexual i reproductiva. Per a aquesta tasca s'han format i capacitat uns 30 joves facilitadors que han implementat el Recorregut Participatiu a les escoles d'educació bilingüe a les províncies de Zamora, Bolívar i Sucumbíos.

El 29 de novembre de 2011 a Quito, FCI/Equador organitza el ''Festival cultural de joves indígenes per la salut sexual i reproductiva i prevenció de VIH'' que reuneix els joves de les diverses províncies de l'Equador, els/les joves i els/les líders d’ECUARUNARI i d’altres organitzacions indígenes, així com altres professionals que treballen en les temàtiques de salut i joventut. Com a convidat especial participa Willy Morales, Punt Focal de Pobles Indígenes i VIH/Sida a Xile. Durant el festival es presenten les bones pràctiques sobre la incidència política en qüestions específiques relacionades amb la salut de la població indígena a l'Equador i Xile, així com el treball realitzat per FCI/Equador en la implementació del Recorregut Participatiu a les comunitats indígenes. (Fotos: Corporación Tierra).

L'experiència d'aquest projecte, juntament amb els altres que Interarts desenvolupa amb Family Care Internacional es presenta al Seminari organitzat per aquestes entitats a Barcelona al febrer de 2012. ''Cultura i Salut Sexual i Reproductiva: cap a una nova articulació. Una jornada per pensar, debatre i actuar ''és el títol del seminari, que reuneix especialistes d'aquest camp i de la cooperació internacional al desenvolupament. Dels principals aspectes tractats durant la jornada en ponències, taules rodones i grups de treball cal destacar el caràcter transversal que la cultura revesteix en l'abordatge de la salut sexual i reproductiva així com la necessitat de dissenyar estratègies perquè des del sector sanitari i de la cooperació s'atengui i promogui la salut sexual i reproductiva de forma sostenible i culturalment adaptada.

A mitjans de 2012, simultàniament a la posada en marxa de la tercera fase del projecte dedicada a la implementació del Recorregut Participatiu en altres regions del país, aquesta segona fase arriba al final. Entre les últimes activitats realitzades cal destacar l'elaboració de la ''Estratègia de resposta al VIH/Sida a pobles indígenes de l'Amazònia equatoriana. Província de Morona Santiago'', una publicació centrada a l'estudi de la situació i en el disseny de les línies estratègiques d'intervenció per satisfer les necessitats en salut sexual i reproductiva, amb èmfasi en la resposta al VIH / Sida i altres infeccions de transmissió sexual dels pobles indígenes i nacionalitats Shuar i Achuar, en aquesta província equatoriana, el document es presenta a les reunions amb els responsables del sector salut, educació i organitzacions indígenes.

data d'inici

1 Octubre 2010

data final

31 Març 2012

objectius

Contribuir a la reducció de la vulnerabilitat al VIH de grups de població indígenes específics (dones i joves) mitjançant una aproximació cultural i accions de resposta nacional.
Enfortir la capacitat de resposta al VIH i SIDA de les instàncies de salut i educació bilingüe de les províncies seleccionades mitjançant l’enfocament de drets i la inclusió dels drets culturals en les politiques i estratègies de prevenció formulades i implementades.
Fomentar la visibilitat dels temes de prevenció de VIH entre els pobles indígenes des de l’enfocament dels drets culturals, incloent accions de sensibilització a Espanya i a nivell internacional.
Contribuir al suport i lobby dels temes de prevenció del VIH entre la població indígena, especialment entre dones i joves, mitjançant una diagnosi cultural de la situació actual.

resultats

Promoció per part de les organitzacions indígenes d’accions d’incidència i formatives proposant la inclusió dels factors culturals i un enfocament de drets en la resposta al VIH.
Creació d’un espai d’intercanvi de coneixements i desenvolupament de capacitacions sobre VIH i pobles indígenes, incloent el vincle de la violència de gènere, en instàncies de salut i educació bilingüe i en organitzacions indígenes de les províncies seleccionades.
Difusió dels temes de prevenció de VIH des de l’enfocament dels drets culturals.
Seminari de sensibilització a Barcelona i Madrid, amb la participació de les organitzacions indígenes.
Material didàctic sobre drets culturals i VIH en el context de poblacions indígenes.

àrees d'activitat

Cooperació cultural.

localització geogràfica

 Amèrica