recursos . articles

Primer taller del projecte CulturalBase

6 Desembre 2015

Experts internacionals en el camp cultural, tant de l'àmbit acadèmic com d'organitzacions de la societat civil, es van reunir del 30 de setembre al 2 d'octubre a Barcelona per participar al primer taller del projecte ''CulturalBase. Plataforma Social sobre Patrimoni Cultural i Identitats Europees''. Amb el doble objectiu d'identificar i seleccionar els temes principals que es desenvoluparan en el transcurs del projecte per a cada un dels tres eixos principals identificats -memòria cultural, inclusió cultural i creativitat cultural- i d'avaluar les connexions pràctiques entre aquests temes i la seva importància en relació als àmbits d'estudi més amplis inclosos en CulturalBase, el taller es va estructurar en sessions de discussió a partir d'uns documents elaborats per acadèmics experts en cadascuna de les àrees, que sintetitzaven l'estat de la qüestió en cada un dels temes fonamentals i plantejaven preguntes que estimulaven el debat. Les conclusions d'aquest primer taller serviran per establir les bases del procés de recerca acadèmica i producció compartida que contribuirà a obtenir un enfocament comú sobre els principals reptes per a la cultura a Europa. Interarts, la Universitat de Barcelona i diversos socis pertanyents a universitats europees duen a terme aquest projecte, en el marc del programa de treball 2014-2015 d'Horitzó 2020 ''Europa en un món canviant: societats inclusives, innovadores i reflexives''. Fotografies, vídeos i resum sintètic dels debats del primer taller, disponibles a l'enllaç següent.